CƠ CẤU TỔ CHỨCCHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI – XÍ NGHIỆP BẮC HÀ

A. CÔNG TY MẸ: CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

B. PHÒNG, ĐỘI, BAN CHỨC NĂNG:

1. Các phòng chức năng:

– Phòng Tổ chức – Hành chính                  Điện thoại: 0243 883 4361

– Phòng Tài chính – Kế toán                      Điện thoại: 0243 958 5221

– Phòng Kinh doanh                                   Điện thoại: 0243 956 0156     0243 968 5468

2. Các Đội sản xuất:

– Đội sản xuất                                             Điện thoại: 0243 883 2030

3. Các Ban:

– Ban Tư vấn và chăm sóc khách hàng

– Ban Quản lý đất đai

– Ban Quản trị Website