Xí nghiệp Bắc Hà

Phương án phòng chống dịch Covid 19 tại Xí nghiệp Bắc Hà