XN Bắc Hà tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật AT, VSLĐ năm 2018


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.

Thực hiện Công văn số 01/CV-BCĐ  ngày 24/04/2018 của Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động huyện Đông Anh về việc kiểm tra thực hiện tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

Xí Nghiệp Bắc Hà đã phối hợp với BCH Công đoàn Xí nghiệp tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật “ An toàn vệ sinh lao động” cho cán bộ công nhân viên của Xí nghiệp và các đơn vị liên doanh liên kết. Buổi tuyên truyền nhằm mục đích cung cấp thông tin nghiệp vụ cần thiết và chia sẻ kinh nghiệm, cách thức vận dụng linh hoạt luật an toàn, vệ sinh lao động vào công tác quản lý vận hành tại doanh nghiệp và nâng cao ý thức chấp hành của CB,CNLĐ trong việc thực hiện các quy định về luật An toàn, vệ sinh lao động , phòng ngửa không để xảy ra tai nạn lao động.

Nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của pháp luật và xác định rõ tầm quan trọng “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn” mỗi cán bộ nhân viên Xí nghiệp đã được lĩnh hội những kiến thức an toàn với những kinh nghiệm quý báu của báo cáo viên. Một việc làm có tầm chiến lược lâu dài trong việc đảm bảo an toàn vận hành sản xuất kinh doanh liên tục và hiệu quả của CBCNV Xí nghiệp Bắc Hà.

Một số hình ảnh của Hội nghị: